Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego oferuje nowy kierunek o profilu praktycznym (I stopień – studia licencjackie) „Bezpieczeństwo narodowe”, realizowany przez doświadczonych wykładowców z Uniwersytetu Łódzkiego oraz praktyków, m.in. zatrudnionych w instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa. Stworzenie nowego kierunku studiów o profilu praktycznym jest odpowiedzią na bieżące oczekiwania pracodawców, którzy w znacznym stopniu poszukują pracowników o wysokich kwalifikacjach. Szczególny charakter studiów praktycznych, łączących nauczanie teoretyczne wraz z praktycznym przygotowaniem do zawodu (m.in. poprzez zapewnienie aż 360 godzin praktyk zawodowych) zapewnia absolwentom nabycie odpowiednich wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji.

Tytuł

Bezpieczeństwo narodowe

Lokalizacja

Łódź (Uniwersytet Łódzki)

Okres trwania

3 lata (6 semestrów)

Poziom

I stopień (studia licencjackie)

Liczba godzin

ponad 1800 (w tym 930 o charakterze praktycznym)

Dlaczego bezpieczeństwo?

Współczesność niesie za sobą wiele wyzwań i zagrożeń, które jeszcze kilkanaście lat temu traktowane były jako marginalne bądź wręcz irracjonalne. Kres zimnej wojny przez wielu oceniany był jako zwycięstwo miłującej pokój demokracji liberalnej. Także postępująca globalizacja uważana była za czynnik, który przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa i rezygnacji z wojen jako środka rozstrzygania sporów międzynarodowych. Rzeczywistość okazała się jednak być inna i współcześnie obserwuje się wzrastającą ilość zagrożeń o charakterze globalnym.

bezpieczenstwo01

Ekspansywna polityka niektórych państw powoduje renesans podejścia realistycznego jeśli chodzi o myślenie o stosunkach międzynarodowych, a co za tym idzie zwiększanie budżetów na zbrojenia i redefiniowanie strategii obronnych państw. Biorąc pod uwagę szeroki zakres katalogu zagrożeń bezpieczeństwa, pojawianie się nowych wyzwań dla państw istotnym jest poznawanie podstawowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym.

Program

Proponowany kierunek ma profil praktyczny – jego istotą jest przygotowanie absolwenta do wykonywanego w przyszłości zawodu. W tym kontekście wspomnieć należy o praktyce funkcjonowania systemu ochronnego i obronnego państwa w  tym służb państwowych i specjalnych oraz administracji. Znaczna część wiedzy  zostanie przekazana poprzez zajęcia warsztatowe z zakresu sztuki przetrwania, technik obrony osobistej i strzelectwa, ratownictwa medycznego czy negocjacji czy komunikacji społecznej. W ramach kształcenia praktycznego niezmierne ważne będą trzymiesięczne praktyki zawodowe. Pozwoli to absolwentom na podejmowanie w przyszłości zatrudnienia w komórkach administracji państwowej i samorządowej, jak również w takich instytucjach bezpieczeństwa państwowego jak: wojsko, policja, straż graniczna czy straż pożarna.

bezpieczenstwo02

Cele kształcenia

 • przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie administrowania publiczną infrastrukturą w zakresie utrzymania bezpieczeństwa
 • posiadanie umiejętności kierowania procesami utrzymywania bezpieczeństwa w obrębie administracji na szczeblu lokalnym jak i centralnym.

Wybrane przedmioty
1. System bezpieczeństwa narodowego RP
2. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa
3. Zadania służb państwowych w zakresie bezpieczeństwa
4. Teoria i praktyka zabezpieczeń antyterrorystycznych
5. Zwalczanie przestępczości – techniki kryminalistyczne
6. Polityka zagraniczna Polski
7. Ratownictwo w sytuacji zagrożenia życia
8. Sztuka przetrwania – surwiwal wojskowy, miejski i zielony

Planowana siatka zajęć dostępna tutaj.

bezpieczenstwo03

Staże, praktyki, wymiany

Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe mają możliwość udziału w wymianach studenckich w ramach programu Erasmus Plus. Wydział Studiów Międzynarodowych posiada podpisane umowy z ponad 100 uczelniami wyższymi w ponad 25 krajach (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Hiszpania, Szwajcaria, Estonia, Francja, Grecja, Chorwacja, Węgry, Włochy, Irlandia, Litwa, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Turcja, Wielka Brytania). Wymiana studencka trwa od 1 do 2 semestrów.

Ponadto, w trakcie trwania studiów, każdy student ma obowiązek zrealizowania 360 godzin praktyki zawodowej, co pozwoli na zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, zapewni możliwość konfrontacji zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji z rzeczywistymi wyzwaniami zawodowymi a także pozwoli na nawiązanie cennych kontaktów zawodowych.

Dodatkowo, studenci mają możliwość udziału w spotkaniach, konferencjach, warsztatach oraz wyjazdach naukowych organizowanych w trakcie toku studiów.

Studenci  kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” uczestniczą w licznych warsztatach terenowych. Przykładowo, studenci odbyli zajęcia na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta, gdzie znajduje się placówka Straży Granicznej. Odwiedzili również Państwową Straż Pożarną oraz Zakład Karny w Łodzi.

bezpieczenstwo-spotkania02 bezpieczenstwo-spotkania01

bezpieczenstwo-spotkania03

Rekrutacja

 

Istnieje możliwość internetowej rejestracji kandydatów na studia. Portal dostępny jest pod następującym adresem: https://rekrutacja.uni.lodz.pl/index.php.

Rekrutacja na kierunek „Bezpieczeństwo narodowe” odbywa się wyłącznie na podstawie złożonych dokumentów, bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych oraz rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci na studia zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumenty:

 • w przypadku kandydatów z nową maturą: kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej;
 • w przypadku kandydatów ze starą maturą: kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej;
 • dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • kserokopia dowodu osobistego.

Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim zobowiązani są do udokumentowania znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie tych studiów.

Dla kierunku przewidziany jest limit 60 miejsc.

Dodatkowe informacje na temat kierunku, wymagań rekrutacyjnych oraz terminów dyżurów Komisji Rekrutacyjnej pod adresami:

http://informatory.uni.lodz.pl/wydzial-studiow-miedzynarodowych-i-politologicznych/bezpieczenstwo-narodowe.

Dane kontaktowe
W przypadku pytań dotyczących nowego kierunku,  jego programu nauczania oraz rekrutacji zachęcamy do kontaktu.

Pytania do egzaminu dyplomowego na kierunku bezpieczeństwo narodowe

 1. Różnice między podmiotowym a przedmiotowym wymiarem bezpieczeństwa
 2. Podstawowe różnice między postrzeganiem bezpieczeństwa między szkołami: realistyczną i liberalną
 3. Różnice (pochodzenie zagrożenia, zasięg systemu, instytucjonalizacja, funkcje) bezpieczeństwa zbiorowego i zbiorowej obrony
 4. Funkcjonowanie systemu równowagi sił
 5. Główne elementy bezpieczeństwa kulturowego państwa (system, rodzaje, zagrożenia)
 6. Kluczowe spory i napięcia na obszarze Azji-Pacyfiku
 7. Konflikty zbrojne w Afryce
 8. Konflikty i napięcia na Bliskim Wschodzie
 9. Konflikty i spory na obszarze poradzieckim
 10. Konflikty i napięcia na Półkuli Zachodniej
 11. Podstawowe instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego
 12. Klasyfikacja i rodzaje współczesnych zagrożeń niemilitarnych
 13. Skala i charakter zagrożeń w cyberprzestrzeni
 14. Ewolucja zjawiska terroryzmu (definicje)
 15. Generacje wojen – ewolucja w czasie i przestrzeni
 16. Ewolucja roli mediów w polityce międzynarodowej i wewnętrznej
 17. Dezinformacja i miękka wojna – media jako instrument propagandy
 18. System kierowania bezpieczeństwem w Polsce.
 19. System zarzadzania kryzysowego w Polsce (poziom państwa i lokalny)
 20. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa Polski
 21. Służby i inspekcje w systemie bezpieczeństwa Polski
 22. Definiowanie bezpieczeństwa energetycznego
 23. Bezpieczeństwo informacyjne
 24. Wejście Polski do UE i NATO

25. Operacje i misje pokojowe ONZ