Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa zaprasza przyszłych oraz obecnych studentów na specjalizację ramach studiów licencjackich na kierunku „Politologia”.

studia08

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat czynników kształtujących bezpieczeństwo międzynarodowe i szczególnie dotyczy to kontekstu funkcjonowania państwa. Zna podstawowe kategorie z zakresu bezpieczeństwa, potrafi określić zagrożenia i wyzwania współczesnego świata, współczesnych podziałów i interesów w świecie. Szczególne miejsce przypada w oferowanych zajęciach poznanie roli i miejsca stosunków wojskowych w obszarze stosunków międzynarodowych. W kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego absolwent zna zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, jego uwarunkowań, tworzenia strategii i zarządzania bezpieczeństwem w konkretnej sytuacji międzynarodowej.

Absolwent zajęć powinien być przygotowany do pracy w jednostkach administracji publicznej, (państwowe i samorządowe), fundacjach politycznych, w placówkach dyplomatycznych i konsularnych, w międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych; w jednostkach samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową regionie; instytucjach zajmujących się analiza stosunków międzynarodowych oraz prywatnych firmach na stanowiskach oceniających ryzyko zmian międzynarodowych na środowisko działań komercyjnych.

studia02

Czego można się nauczyć?

Uczestnik specjalizacji na zajęciach specjalizacyjnych otrzyma wiedzę dotyczącą współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego oraz podejmie pisanie pracy zgodnej z kierunkiem i specjalnością.

Ważne jest w tym kontekście poznanie celów i uwarunkowań polityki bezpieczeństwa w światowych i europejskich systemach bezpieczeństwa; podstawy teorii polityki bezpieczeństwa państwa; doktrynalnych i instytucjonalnych elementów funkcjonowania państwowych i niepaństwowych kreatorów stosunków międzynarodowych, kształtujących środowisko bezpieczeństwa; ewolucji poglądów na rolę mocarstw w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego; prognoz rozwoju bezpieczeństwa – uniwersalistycznej, ogólnoeuropejskiej i euroatlantyckiej. Szczególnie ważne będzie zapoznanie z historią procesów integracyjnych w Europie i  europejskimi koncepcjami bezpieczeństwa.

Uczestnik zajęć specjalizacyjnych zapozna się z czynnikami kształtującymi bezpieczeństwo międzynarodowe. Szczególnie dotyczy to kontekstu funkcjonowania państwa i organizacji rządowych i pozarządowych jako zasadniczego podmiotu stosunków międzynarodowych. W kontekście bieżących wydarzeń w stosunkach międzynarodowych ważne będzie zapoznanie się z rozpadem układu bipolarnego w międzynarodowych stosunkach politycznych, jego skutkami globalnymi i regionalnymi oraz znaczeniem Polski w międzynarodowych stosunkach politycznych.

Szczególne miejsce przypada w oferowanych zajęciach poznaniu roli i miejsca stosunków wojskowych w obszarze stosunków międzynarodowych;  ewolucji sił zbrojnych we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz instytucjonalnym formom stosunków wojskowych – sojusze i organizacje wojskowe i wojskowo – polityczne. Niemniej istotnym jest  poznanie,  w aspekcie historycznym, zagadnień zbrojenia i rozbrojenia.

Ważny jest również aspekty bezpieczeństwa narodowego, z poznaniem uwarunkowań, wyznaczników i problemów strategii bezpieczeństwa narodowego, a sytuacji międzynarodowej; z punktu widzenia funkcjonowania bezpieczeństwa państwa ważnym jest zapoznanie z założeniami strategii bezpieczeństwa, środkami strategicznej obrony  narodowej; tradycyjną i nowoczesna strategią wojskową; środkami narodowej strategii wojskowej.

studia01

Jakie są zajęcia specjalizacyjne?

Podczas toku studiów specjalizacyjnych, student ma możliwość wybrania zajęć z szerokiej listy dostępnych przedmiotów. Wśród nich są między innymi:

 • Podstawy teorii bezpieczeństwa
 • System i instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Świat wobec wyzwań globalnych
 • Wojna i konflikty międzynarodowe
 • Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa
 • Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa
 • Organizacje w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Polityka zagraniczna państwa .Rola dyplomacji w rozwiązywaniu konfliktów
 • System i polityka bezpieczeństwa wybranych państw
 • Podstawy geopolityki
 • Przywództwo w polityce mocarstw
 • System bezpieczeństwa RP

Masz pytanie?

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail lub też osobiście w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującym grafikiem dyżurów) – pokój 112, ul. Składowa 41/43, Łódź (budynek Instytutu Studiów Politologicznych).

Ile trwa nauka?

Nauka  trwa trzy semestry i kończy się napisaniem pracy licencjackiej zgodnej z kierunkiem specjalizacji. Uczestnictwo w specjalności zobowiązuje studenta do wyboru przedmiotów specjalizacyjnych.

studia05

Jak można dołączyć?

Student WSMiP wybiera proseminarium, które umożliwia wybór specjalności. Później istnieje możliwość kontynuowania specjalności poprzez wybór seminarium licencjackiego, które trwa trzy semestry.

Moduły do egzaminu licencjackiego

 • Powojenny ład w świecie (1918 – 1922)
 • Sytuacja w Europie i świecie przed II wojną światową (1937 – 1939)
 • Kryzys władzy w Polsce 1956, 1968, 1970, 1976, 1980 – 1981
 • Dialog i konfrontacja Wschód – Zachód 1945 – 1989
 • Uczestnicy stosunków międzynarodowych: atrybuty i odgrywane role
 • Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe (uwarunkowania)
 • Mechanizmy i środki działania uczestników stosunków międzynarodowych
 • Główne problem współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia
 • Główne szkoły wartościujące stosunków międzynarodowych (liberałowie i realiści)
 • Ewolucja stosunków międzynarodowych (od jednobiegunowości do wielobiegunowości, koncepcja zderzenia cywilizacji)
 • Konflikty na Bliskim Wschodnie. Ewolucja po II wojnie światowej
 • Konflikty na Bałkanach w latach dziewięćdziesiątych XX wieku
 • Klasyfikacja i funkcje organizacji międzynarodowych
 • Struktura, powstanie i mechanizm działania ONZ. Rola misji pokojowych
 • Geneza integracji europejskiej
 • Przeobrażenie Unii Europejskiej po 1989 roku (reformy, rozszerzenia)
 • NATO – struktura i transformacja sojuszu po 1989 roku
 • Znaczenie i formy współpracy regionalnej (Azja, Afryka, Ameryka)
 • Europa Środkowowschodnia – formy współpracy i przeobrażeń systemowych po 1989 roku
 • Środki i metody polityki zagranicznej państwa

Literatura:

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe u schyłku XX wieku, pod Ed. D. Bobrow, E. Haliżak, Warszawa 1997.
 • Cesarz E., Stadtmuller E., Problemy współczesnego świata, Wrocław 2004.
 • Czulda R., Polityka bezpieczeństwa militarnego Stanów Zjednoczonych 2001 – 2009, Warszawa 2010.
 • Cziomer E., Zyblikiewicz L., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Kraków 2005.
 • Globalizacja a stosunki międzynarodowe, pod red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Warszawa 2004.
 • Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 2000.
 • Kukułka J., Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2003.
 • Kukułka J., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003.
 • Leksykon współczesnych stosunków politycznych, pod red. Cz. Mojsiewicz, J. Bryła, Wrocław 2000.
 • Liga Narodów, ONZ, NATO, UE, KBWE/OBWE, organizacja pozarządowe, pod red. P. Żurawski vel Grajewski, Łódź 2004.
 • Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe, Teorie-systemy-uczestnicy, Warszawa 1999.
 • Łoś R., Teoria stosunków międzynarodowych. Wybrane zagadnienia, Łódź 2001.
 • Łoś R., Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.
 • Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2005.
 • Parzymies S., Stosunki międzynarodowe w Europie 1945 – 1999, Warszawa 1999.
 • Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, pod red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2004.
 • Stosunki międzynarodowe, pod red. W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz, Wrocław 1998.
 • Węc J., Patek A., Najnowsza historia świata 1945-1995, Kraków 1995.
 • Wiaderny-Bidzińska K., Polityczna integracja Europy Zachodniej, Toruń 2002.
 • Gryz J., Proces instytucjonalizacji stosunków transatlantyckich, Warszawa 2004.
 • Żurawski vel Grajewski P., Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991-2004, Kraków 2008.