Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa zaprasza przyszłych oraz obecnych studentów na specjalizację ramach studiów magisterskich na kierunku „Politologia”.

studia07

Czego można się nauczyć?

Uczestnik specjalizacji na zajęciach specjalizacyjnych otrzyma wiedzę dotyczącą zagrożeń funkcjonowania współczesnego systemu międzynarodowego i sposobów ich likwidacji oraz podejmie pisanie pracy zgodnej z kierunkiem i specjalnością.

Uczestnik zajęć specjalizacyjnych zapozna się z czynnikami kształtującymi bezpieczeństwo państwa, w tym uwarunkowaniami,  wyznacznikami oraz problemami  strategii  Polski. W tym kontekście ważne jest zdobycie wiedzy z zakresu strategii i środków ochrony oraz obrony narodowej. Istotne jest zapoznanie z tradycyjną i nowoczesną strategią  wojskową; środkami narodowej strategii wojskowej oraz procesami wdrażania strategii bezpieczeństwa. W tym niezwykle ważne poznanie roli przywództwa i edukacji strategicznej społeczeństwa w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego.

Istotne jest zdobycie takich umiejętności, aby uczestnik specjalizacji umiał ocenić zagrożenia dla Polski i miejsce RP w regionalnym i globalnym systemie bezpieczeństwa. Wymusza to poznanie mechanizmów funkcjonowania systemu obronnego RP oraz roli i miejsca organów administracji w systemie bezpieczeństwa kraju.

Uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z zagadnieniami studiów strategicznych, strategiami ogólnymi i cząstkowymi, przykładami głównych dylematów i strategii, a także z teorią gier jako jedną z metod poznawczo-szkoleniowych. Zaznajomi się z pojęciem konfliktu, rozwojem teorii gier i jej zastosowaniem w stosunkach międzynarodowych, między innymi poprzez symulacje komputerowe.

studia04

Sylwetka absolwenta

Absolwent powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu budowania i zarządzania bezpieczeństwem państwa, w tym szczególnie Polski a także z zakresu strategii i środków ochrony oraz obrony narodowej. Istotne jest zapoznanie z tradycyjną i nowoczesną strategią wojskową. Ważne z uwagi na konieczność dostosowania się do zachodzących zmian w środowisku międzynarodowym – aktualizacja strategii bezpieczeństwa.

Kluczowa grupa zagadnień związana jest z geopolitycznymi i strategicznymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa Polski. Istotne jest zdobycie takich umiejętności, aby uczestnik specjalizacji umiał ocenić zagrożenia i miejsce określonych państw w regionalnym i globalnym systemie bezpieczeństwa. Wymusza to poznanie systemu obronnego państwa oraz udziału organów administracji w systemie bezpieczeństwa kraju.

Absolwent zajęć powinien być przygotowany  do pracy w jednostkach administracji publicznej,  (państwowe i samorządowe), fundacjach politycznych, w placówkach dyplomatycznych i konsularnych, w międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych; w jednostkach samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową w regionie; instytucjach zajmujących się analiza stosunków międzynarodowych oraz prywatnych firmach na stanowiskach oceniających ryzyko zmian międzynarodowych na środowisko działań komercyjnych.

studia03

Jakie są zajęcia specjalizacyjne?

Podczas toku studiów specjalizacyjnych, student ma możliwość wybrania zajęć z szerokiej listy dostępnych przedmiotów. Wśród nich są między innymi:

 • Podstawy bezpieczeństwa i polityki obronnej
 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa
 • Współczesne strategie, systemy i modele bezpieczeństwa
 • Praktyka funkcjonowania systemu obronnego i ochronnego RP
 • Studia i gry strategiczne
 • Zadania służb państwowych i specjalnych w systemach bezpieczeństwa
 • Zarządzanie i logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych
 • Globalne problemy bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo informatyczne

Masz pytanie?

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail lub też osobiście w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującym grafikiem dyżurów) – pokój 112, ul. Składowa 41/43, Łódź (budynek Instytutu Studiów Politologicznych).

studia06

Jak można dołączyć?

Student WSMiP wybiera proseminarium, które umożliwia wybór specjalności. Później istnieje możliwość kontynuowania specjalności poprzez wybór seminarium magisterskiego, które trwa trzy semestry.

Moduły do egzaminu magisterskiego

 • ONZ – struktura i główne kierunki działań
 • Misje ONZ  w XXI wieku
 • Środki i metody polityki zagranicznej państwa
 • Uwarunkowania polityki zagranicznej
 • Pojęcie i istota bezpieczeństwa narodowego
 • Główne tendencje ewolucji bezpieczeństwa międzynarodowego do 1989 roku
 • Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego po 1989 roku
 • Ogólna charakterystyka wojen i konfliktów w XXI wieku
 • Geneza integracji europejskiej
 • Unii Europejskiej przed i po Traktacie Lizbońskim
 • Ewolucja NATO w latach dziewięćdziesiątych
 • Nowy ład światowy w XXI wieku
 • Reperkusje w stosunkach transatlantyckich po 11 września 2001 roku
 • Geopolityka i geostrategia współczesnego świata
 • Przemiany w Polsce i Europie Środko-Wschodniej w 1989 roku
 • Uczestnicy stosunków międzynarodowych: atrybuty i odgrywane role
 • Gówne problem współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia
 • Główne szkoły wartościujące stosunków międzynarodowych: kwestie bezpieczeństwa
 • Klasyfikacja i funkcje organizacji międzynarodowych
 • Szkoła systemowa w stosunkach międzynarodowych
 • Ewolucja stosunków międzynarodowych (od jednobiegunowości do wielobiegunowości, koncepcja zderzenia cywilizacji)

Literatura:

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe u schyłku XX wieku, pod Ed. D. Bobrow, E. Haliżak, Warszawa 1997.
 • Cesarz E., Stadtmuller E., Problemy współczesnego świata, Wrocław 2004.
 • Czulda R., Polityka bezpieczeństwa militarnego Stanów Zjednoczonych 2001 – 2009, Warszawa 2010.
 • Cziomer E., Zyblikiewicz L., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Kraków 2005.
 • Globalizacja a stosunki międzynarodowe, pod red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Warszawa 2004.
 • Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 2000.
 • Kukułka J., Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2003.
 • Kukułka J., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003.
 • Leksykon współczesnych stosunków politycznych, pod red. Cz. Mojsiewicz, J. Bryła, Wrocław 2000.
 • Liga Narodów, ONZ, NATO, UE, KBWE/OBWE, organizacja pozarządowe, pod red. P. Żurawski vel Grajewski, Łódź 2004.
 • Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe, Teorie-systemy-uczestnicy, Warszawa 1999.
 • Łoś R., Teoria stosunków międzynarodowych. Wybrane zagadnienia, Łódź 2001.
 • Łoś R., Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.
 • Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2005.
 • Parzymies S., Stosunki międzynarodowe w Europie 1945 – 1999, Warszawa 1999.
 • Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, pod red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2004.
 • Stosunki międzynarodowe, pod red. W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz, Wrocław 1998.
 • Węc J., Patek A., Najnowsza historia świata 1945-1995, Kraków 1995.
 • Wiaderny-Bidzińska K., Polityczna integracja Europy Zachodniej, Toruń 2002.
 • Gryz J., Proces instytucjonalizacji stosunków transatlantyckich, Warszawa 2004.
 • Żurawski vel Grajewski P., Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991-2004, Kraków 2008.