Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa jest organizatorem studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo Narodowe”. Słuchaczem studiów może być osoba legitymująca się dyplomem licencjackim lub magisterskim.

podyplomowe05

Cel studiów

Nauka w studium podyplomowym Bezpieczeństwo Narodowe ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego, które współcześnie odgrywa kluczową rolę w polityce państwa, nie tylko na szczeblu centralnym, ale również i samorządowym.

Celem studium jest przygotowanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych kandydatów i pracowników struktur administracji publicznej, organizacji zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, zespołów reagowania kryzysowego i innych. Absolwent studium będzie umiał samodzielnie analizować zasady prawne i realizować procedury związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym nie tylko na gruncie prawa polskiego, ale i międzynarodowego. Zdobędzie wiedzę z zakresu planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obronnych i zarządzania kryzysowego w jednostkach administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach administracyjnych straży, policji, służb inspekcyjnych oraz w przedsiębiorstwach czy organizacjach pozarządowych. Nauczy się racjonalnych i skutecznych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń indywidualnych i zbiorowych. Poszerzy wiedzę o współczesnych stosunkach międzynarodowych o zakres obejmujący bezpieczeństwo państw i ich obywateli oraz problematykę sił zbrojnych i kontroli ich rozwoju.

studia08

Sylwetka absolwenta

Absolwent studium będzie umiał samodzielnie realizować zasady prawne i procedury związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym nie tylko w skali lokalnej, ale także w skali makro. Zdobędzie wiedzę z zakresu planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obronnych i zarządzania kryzysowego w jednostkach administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach administracyjnych straży, policji, służb inspekcyjnych oraz w przedsiębiorstwach czy organizacjach pozarządowych. Nauczy się racjonalnych i skutecznych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń indywidualnych i zbiorowych.

Tematyka

Program obejmuje szereg zajęć poruszających problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego.gif

Kadra dydaktyczna

Kadrę studium podyplomowego stanowią nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego,  Akademii Obrony Narodowej oraz specjaliści w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym – zarówno teoretycy, jak i praktycy.

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry (200 godzin). Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (sobota/niedziela) i rozpoczynają się od października/listopada 2015 roku. Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego.

Warunkiem pomyślnego ukończenia studiów jest aktywne uczestniczenie w zajęciach, uzyskanie wszystkich koniecznych zaliczeń z ćwiczeń oraz egzaminów. Ocenę na dyplomie końcowym stanowi średnia ocen z egzaminów i zaliczeń.

Limit miejsc

Przewidziany limit na studia podyplomowe „bezpieczeństwo narodowe” wynosi 50 miejsc. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych rezerwuje sobie prawo to rezygnacji z utworzenia grup zajęciowych, jeśli łączna liczba zakwalifikowanych osób nie przekroczy 15.

studia07

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia podyplomowe „bezpieczeństwo narodowe”  powinna legitymować się dyplomem licencjackim lub magisterskim. Kandydat powinien do dnia 15 października 2016 roku przesłać pocztą wymagane dokumenty na adres: Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, ul. Składowa 41/43, 90-127 Łódź, z dopiskiem „studia podyplomowe”. Istnieje również możliwość osobistego złożenia dokumentów (pokój 112 – budynek ISP) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

  • Podanie skierowane do Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego;
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich);
  • Kwestionariusz osobowy;
  • Dwa zdjęcia (format 3,5 cm x 4,5 cm);
  • Oświadczenie o zobowiązaniach;

Opłaty

Studia mają charakter odpłatny (4 000 zł łącznie całość studiów – dwa semestry).

Pliki do pobrania

Dodatkowe informacje

Wszelkie zapytania należy kierować do sekretariatu Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa poprzez e-mail lub telefonicznie: 42 635 42 63.

Plan zajęć

podyplomowe01Profesor generał Stanisław Koziej podczas prowadzenia zajęć

podyplomowe02Każdy uczestników studium podyplomowego otrzymał drobny upominek książkowy…

podyplomowe03Uczestnicy studium podyplomowego w komplecie podczas uroczystego wręczenia dyplomów

podyplomowe03Studium zakończyło się wspólnym obiadem uczestników i wykładowców