2010

Pozycje książkowe:

 • W. Michowicz, J. Symonides, R. Łoś, United Nations Organisation and the International Security System, Łódź 2010.
 • R. Łoś, J. Reginia – Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.
 • Łoś Robert, J. Reginia – Zacharski, Konflikty i spory międzynarodowe, tom 2, Łódź 2010.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Geopolityka – siła – wola. Rzeczypospolitej zmagania z losem, Kraków 2010.
 • R. Czulda, Polityka bezpieczeństwa militarnego Stanów Zjednoczonych 2001 – 2009, Warszawa: Wyd. AON 2010.

Artykuły:

 • P. Żurawski vel Grajewski, Partnerstwo wschodnie Unii Europejskiej – główne, czy pomocnicze narzędzie polskiej polityki wschodniej? / The Eastern Partnership of the EU – main or supporting tool of Polish Eastern Policy?, [w:] Partnerstwo Wschodnie w kontekście Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i agendy Grupy Wyszehradzkiej / The Eastern Partnership in the Context of the European Neighbourhood Policy and V4 Agenda, pod red. Izabeli Albrycht, Kraków 2010.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Czy Unia Europejska może/powinna mieć spójną politykę wobec USA?, [w:] Stosunki transatlantyckie. Relacje USA-UE a polskie interesy. Analizy, opinie, prognozy, Kraków 2010.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Dynamizm geopolityki. Porównanie położenia międzynarodowego II i III Rzeczypospolitej”, [w:] Geopolityka i zasady. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, pod red. Jacka Kloczkowskiego, Kraków-Warszawa 2010.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Polityka polska na forum Unii Europejskiej 2005-2007 a cele polityczne Rzeczypospolitej – próba oceny, [w:] Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicznej, Warszawa – Kraków 2010.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Polska polityka wschodnia [w:] Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicznej, Warszawa-Kraków 2010.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Modele władzy w polskiej tradycji politycznej a skuteczność Polski na arenie międzynarodowej, [w:] Władza w polskiej tradycji politycznej. Idee i praktyka, pod red. Jacka Kloczkowskiego, Kraków 2010.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Polityka europejska na kierunku wschodnim, [w:] Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych. Polityczne priorytety i dylematy instytucjonalne, Eastern Policy of the European Union, [in:] European Union as International Actor. Political Priorities and Institutional Dilemmas, pod red. Krzysztofa Szczerskiego, Kraków 2010.

2009

Pozycje książkowe:

 • K. Górak – Sosnowska, R. Czulda [red.], Katar. Gospodarka – Polityka – Kultura, Łódź – Ibidem 2009.
 • R. Łoś [red.], Konflikty i spory międzynarodowe. Tom I, Łódź 2009.
 • A. Stępień – Kuczyńska, R. Łoś, K. Dośpiał – Borysiak [red.], Regiony Europy. Uwarunkowania, wyzwania i perspektywy rozwoju, Toruń 2009.
 • W. Michowicz, R. Łoś, P. Żurawski vel Grajewski [red.], Ze studiów nad brytyjską polityką zagraniczną XX wieku, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2009.
 • J. Reginia – Zacharski, Zatrzymać bestię w klatce. Brytyjska taktyka na Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1932 – 1933), Włocławek 2009.

Artykuły:

 • R. Łoś, Polityka zagraniczna Władysława Gomułki, [w:] Polska między wschodem i zachodem, pod red. A. Szczepańskiej, H. Walczaka, A. Wątora, Toruń 2009, s.  210-227
 • R. Łoś, Zamach z 11 września 2009 roku a francusko-niemieckie relacje  w zakresie bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe wyzwania i zagrożenia XXI wieku, pod red, P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak, Radom 2009, 121-135.
 • R. Łoś, Margaret Thatcher – zarys biografii, W. Michowicz, R. Łoś, P. Żurawski vel Grajewski [red.], Ze studiów nad brytyjską polityką zagraniczną XX wieku, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2009.
 • R. Czulda, Rywalizacja w regionie Azji Środkowej w kontekście polityki Stanów Zjednoczonych, [w:] R. Łoś [red.], Konflikty i spory międzynarodowe. Tom I, Łódź 2009.
 • R. Czulda, Armia ochotnicza – osiem grzechów głównych, „Zeszyty Naukowe AON”, nr 1 (74) 2009, s. 218 – 231.
 • R. Czulda, Militarny i polityczny wymiar stosunków polsko-czechosłowackich w latach 1932-1935, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, rok X (LXI) nr 3 (228) 2009.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Polska wizja bezpieczeństwa europejskiego/The Polish Vision of the European Security, „Wyzwania dla bezpieczeństwa Europy/Challenges for the European Security”, Biblioteka “Bezpieczeństwa Narodowego”, t.11, lipiec 2009, s.23-30/61-68.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Polska między stawką na Waszyngton a Wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa UE. (Próba oceny AD 2008), [w:] Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie, pod red. T. Jarockiego i W. Sokały W. (red.), Toruń 2009, s.21-30.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Instrumentarium Unii Europejskiej, „Analizy Natolińskie”, nr 7(39) 2009.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Bezpieczeństwo Polski w kontekście wojny sierpniowej, „Historia i współczesność światowej szachownicy”, „Geopolityka. Biuletyn Naukowo-Analityczny Instytutu Geopolityki”, nr 2(3)/2009, R.II, s. 155-167.
 • R. Czulda, Polityka wojskowa Kataru, [w:] K. Górak – Sosnowska, R. Czulda [red.], Katar. Gospodarka – Polityka – Kultura, Łódź – Ibidem 2009.
 • J. Reginia – Zacharski, Kwestia państwowości ukraińskiej w polityce Wielkiej Brytanii na przełomie lat 1917 – 1918, [w:], W. Michowicz, R. Łoś, P. Żurawski vel Grajewski [red.], Ze studiów nad brytyjską polityką zagraniczną XX wieku, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2009.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Wielka Brytania wobec wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej 1992 – 1999, [w:], W. Michowicz, R. Łoś, P. Żurawski vel Grajewski [red.], Ze studiów nad brytyjską polityką zagraniczną XX wieku, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2009.
 • R. Czulda, O koncepcji obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych, „Przegląd Sił Powietrznych, maj 2009.
 • R. Czulda, Działania obronne Wielkiej Brytanii przed V-1, [w:], W. Michowicz, R. Łoś, P. Żurawski vel Grajewski [red.], Ze studiów nad brytyjską polityką zagraniczną XX wieku, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2009.
 • R. Czulda, Polityka wojskowa George`a W. Busha, „Kwartalnik Bellona”, nr 1/2009 (656).
 • R. Czulda, Nowe wyzwania i zagrożenia na obszarach morskich, „Przegląd Morski”, styczeń 2009.
 • J. Gryz, Klastry jako narzędzie wspierania systemów innowacji w regionach Unii Europejskiej, [w:] A. Stępień – Kuczyńska, K. Dośpiał – Borysiak, R. Łoś, Regiony Europy. Uwarunkowania, wyzwania i perspektywy rozwoju,  Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 347-368.
 • J. Gryz, Rosyjska polityka energetyczna jako źródło zagrożenia asymetrycznego dla Polski, [w:] S. Wojciechowski, R. Fiedler (red.), Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2009, s. 95-117.
 • J. Gryz, Podmioty transatlantyckiego środowiska bezpieczeństwa, [w:] M. Kozub (red.), Polska transatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2009, s. 70-109.
 • R. Czulda, Zagrożenie terroryzmem morskim, „Przegląd Morski”, luty 2009.
 • R. Czulda, Miejsce Europy w polityce wojskowej Stanów Zjednoczonych, [w:] Rosja, Unia Europejska, Stany Zjednoczone – współpraca czy konfrontacja?, M. Pietrasiak, M. Rączkiewicz [red.], Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, Piotrków Trybunalski 2009.
 • R. Czulda, Nowe wyzwania i zagrożenia na obszarach morskich, „Przegląd Morski”, styczeń 2009.

2008

Pozycje książkowe::

 • W. Michowicz, R. Łoś [red.], Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, Łódź 2008.
 • H. Horbaczewski, J. Reginia-Zacharski, Organizacje międzynarodowe. Wybór tekstów źródłowych, Włocławek 2008.
 • R. Łoś, Gerhard Schröder. Blaski i cienie władzy, Łódź 2008.
 • T.W Kaźmierczak, Bezpieczeństwo energetyczne – implikacje uzależnienia Polski od importu gazu ziemnego (zarys problemu), Warszawa 2008.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991-2004, Kraków 2008.

Artykuły:

 • R. Łoś, Litwa po wejściu do struktur europejskich w świetle polskojęzycznej prasy wileńskiej, [w:] Magia sportu i słowa, tom studiów poświęcony redaktorowi Bohdanowi Tomaszewskiemu, pod red. Agnieszki Dobrowolskiej, Marka Szczerbińskiego i Grzegorza Wieczorka, Gorzów Wielkopolski 2008, s. 405-416
 • R. Łoś, Polityka Władysława Gomułki wobec Niemiec, [w:] Z najnowszych dziejów Polski, pod   red. Pawła A. Leszczyńskiego i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2008, s. 97-108.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Polityka wschodnia Unii Europejskiej a interesy Polski, [w:] „Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi”, pod red. Jacka Czaputowicza, Warszawa 2008, s.29-46.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Wyspa Białoruś, „Obserwator. Biuletyn Biura Bezpieczeństwa Narodowego”, nr 1(1)2008, s.68-79.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Geopolityka I Rzeczypospolitej, [w:] „Przeklęte miejsce w Europie? Dylematy polskiej geopolityki” pod red. Jacka Kloczkowskiego, seria OMP „Polskie Tradycje Intelektualne”, Kraków 2009.
 • R. Czulda, Izraelska rezerwa. Znaczenie komponentu rezerwowego IDF w doktrynie obronnej Izraela, „Przegląd Wojsk Lądowych”, lipiec 2008.
 • R. Czulda, Media a sukces w operacji zbrojnej, „Przegląd Wojsk Lądowych”, wrzesień 2008.
 • R. Czulda, Przestrzeń kosmiczna w polityce amerykańskiej, „Kwartalnik Bellona”, nr 1/2008.
 • R. Czulda, Specyfika działań zbrojnych w konflikcie asymetrycznym, „Przegląd Wojsk Lądowych”, maj 2008.
 • R. Czulda, Triada strategiczna Stanów Zjednoczonych, „Kwartalnik Bellona”, nr 4/2008.
 • R. Czulda, Koncepcja niszczycieli czołgów USA w II wojnie światowej. Część I, „Militaria XX wieku”, listopad – grudzień 2008.
 • R. Czulda, Polityka bezpieczeństwa Finlandii – lekcja dla Polski, „Przegląd Wojsk Lądowych”, grudzień 2008.

2007

Pozycje książkowe::

 • R. Łoś, Polityka zagraniczna Słowacji, Łódź 2007.

Artykuły:

 • R. Czulda, Transformacja sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, „Kwartalnik Bellona”, nr 3/2007.
 • R. Czulda, Jak powstrzymać apokalipsę? Stany Zjednoczone wobec broni masowego rażenia, „Nowe Sprawy Polityczne”, nr 33 (2007).
 • R. Czulda, Meandry Tarczy Antyrakietowej (Status sił Stanów Zjednoczonych w Polsce), „Przegląd Sił Powietrznych”, nr 6/2007.
 • R. Łoś, Słowacja po wyborach, „Dziś” 2007, nr 3.
 • R. Łoś, Litwa 2006, „Dziś”, 2007, nr 5.
 • R. Czulda, Erozja Doktryny Busha. Neokonserwatyzm w odwrocie, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, nr 3 (19), 2007.
 • R. Łoś, Wybory parlamentarne w Polsce w 2005 roku [w:] „Między historią i prawem”. Tom studiów dedykowany pamięci profesora Bronisława Hełczyńskiego 1890-1978), pod red. Pawła Leszczyńskiego, Romana Nira i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2007.
 • R. Czulda, Uwarunkowania w procesie formułowania strategii bezpieczeństwa – przykład amerykański, „Kwartalnik Bellona”, nr 1/2007.
 • R. Czulda, Priorytety polityki bezpieczeństwa Państwa Kataru, [w:] Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2007, Instytut Stosunków Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

2006

Artykuły:

 • R. Łoś, Litwa po aferze prezydenckiej, “Dziś” 2006, nr 1.
 • R. Łoś, Słowacja w 2005 roku, „Dziś” 2006, nr 3.
 • R. Łoś, Wybory 2006 roku na Słowacji, „Dziś” 2006, nr 10.
 • R. Łoś, Wejście Słowacji do NATO [w:] „Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki”, Księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu, pod red. J. Farysia, D. Rymara, M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2006, Wyd. Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake.
 • R. Łoś, Polityka zagraniczna Słowacji [w:] „Problemy dziejów Europy i Rosji XX Wieku”, Księga dedykowana Profesorowi R. Pipesowi, pod red. J. Farysia, D. Rymara, M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2006, Wyd. Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake.
 • R. Łoś, Rząd Gerharda Schroedera wobec rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód [w:] „Dialog europejski Zachód – Wschód”, pod red. A. Stepień-Kuczyńskiej i T. Jałmużna, Toruń 2006.
 • R. Łoś, RFN – Polska w okresie przełomu październikowego 1956 roku, „Przegląd Zachodni” 2006, nr 2.
 • R. Łoś, Rozszerzenie UE o Słowację, „Studia Polityczne” 2006, nr 19.
 • R. Łoś, Słowacja w okresie transformacji systemowej, [w] „Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku, Księga dedykowana Profesorowi Richardowi Pipesowi, pod red. Henryka Kocówa, Radosława Małka i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2006.
 • R. Łoś, Przemiany w Republice Słowackiej w okresie transformacji systemowej, [w] „Zbliżenia cywilizacyjne”, Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku, Włocławek 2006, t. 1.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Polska polityka wschodnia a UE, „Presje. Polskie eurowizje. Teka szósta i siódma Klubu Jagiellońskiego”, Kraków 2006.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Narody piszące i czytające historię (współautor – Radosław Żurawski vel Grajewski), „Teologia Polityczna”, nr 4 / jesień 2006-lato 2007.

2005

Artykuły:

 • R. Łoś, Niemcy na Bałkanach, „Dziś”, 2005, nr 3.
 • R. Łoś, Stosunki z Niemcami i powojenne roszczenia, „Dziś”, 2005, nr 6.
 • R. Łoś, Współczesna Słowacja, „Dziś”, 2005, nr 4.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Dialog energetyczny UE-Rosja a interesy Polski, [w:] „Unijne dylematy”, pod red. Marii Karasińskiej-Fendler, Łódź 2005.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Belarus: The unrecognised challenge, “Changing Belarus”, “Chaillot Paper, no 85, November 2005, pod red. Dova Lyncha, ISS EU.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Europejska polityka bezpieczeństwa i interwencji: stan, perspektywy, interesy Polski, „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”, nr 2(2) 2005.
 • P. Żurawski vel Grajewski, A new Agenda for the Visehrad Four after the EU and NATO Enlargement, [w:] “Regional Integration in the East and West: Challenges and Responses”, Bratislava 2005.

2004

Pozycje książkowe::

 • R. Łoś, Rząd Gerharda Schroedera wobec postkomunistycznych państw Europy Środkowo-wschodniej, Łódź 2004.
 • J. Reginia – Zacharski, Sprawa ukraińska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1917-1923, Toruń 2004.

Artykuły:

 • R. Łoś, RFN wobec planu Rapackiego, „Przegląd Zachodni”, 2004, nr 1.
 • R. Łoś, Słowackie dylematy, „Dziś”, 2004, nr 4.
 • R. Łoś, Stanowisko rządu bońskiego wobec Polski  okresie od 1 maja 1956 do października 1957 roku, „Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku”, Księga dedykowana Profesorowi Piotrowi Wandyczowi, pod red. J. Farysia, R. Nira, M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2004.
 • R. Łoś, Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Związku Radzieckiego w ostatnim okresie rządów kanclerza Konrada Adenauera (1961 – 1963), „Pokolenia spełnionego obowiązku”, dedykowane Profesorwi Józefowi Garlińskiemu, pod red. J. Farysia, R. Nira, M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2004.
 • R. Łoś, Plan Adama Rapackiego a polityka odprężenia w połowie lat 50-tych XX wieku /w:/ „Nadzieje – Złudzenia – Rzeczywistość, Studia z historii Polski XX wieku, Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wyrwie, pod red. M. Szczerbińskiego, W. Hładkiewicza, Gorzów Wielkopolski 2004.
 • J. Reginia – Zacharski, Liga Narodów i Organizacja Narodów Zjednoczonych, [w:] LN, ONZ, NATO, UE, KBWE/OBWE, organizacje pozarządowe – skrypt dla studentów UŁ, (red.: P. Żurawski vel Grajewski), Łódź 2004.
 • R. Łoś, Spory wokół systemu nicejskiego, „Dziś”, 2004, nr 10.
 • R. Łoś, Litewska afera prezydencka, „Dziś”, 2004, nr 11.
 • J. Reginia – Zacharski, Brytyjska pomoc dla Armii Ochotniczej w 1919 roku a kwestia niepodległości Ukrainy, [w:] Pokolenia spełnionego obowiązku. Studia z dziejów Polski i Polaków w kraju i na obczyźnie w XX wieku, dedykowane Profesorowi Józefowi Garlickiemu, Gorzów Wlkp. 2004.
 • R. Łoś, Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec ZSRR w latach 1949 – 1955, /w/ Historia i achiwistyka. Studia z dziejów Polski, Polonii i archiwistyki. Księga dedykowana księdzu doktorowi R. Nirowi, pod red. J. Farysia, D. Rymara, M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2004.
 • R. Łoś, Problem Misji Handlowej w stosunkach Polski i RFN, „Dzieje Najnowsze”, 2004, nr 4.
 • J. Reginia – Zacharski, Wielka Brytania wobec sojuszu polsko-ukraińskiego i wojny polsko-bolszewickiej (styczeń 1920-marzec 1921), [w:] Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Piotrowi Stefanowi Wandyczowi, Gorzów Wlkp. 2004.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Transport lotniczy i system satelitarny. Brakujące ogniwa sił interwencyjnych a polityczne interesy Polski, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej”, nr 11/2004, Listopad 2004.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Obwód Kaliningradzki w stosunkach Unia Europejska-Rosja (problem tranzytu) „Polska w Europie”, nr 3(47) 2004.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Wymiar Wschodni w aspekcie realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i bezpieczeństwa UE, [w:] „Wymiar Wschodni Unii Europejskiej” pod red. Moniki Zamarlik, ISS, Kraków 2004, s. 67-91. (Ukazało się także w wersji angielskiej: Eastern Dimension as and Aspect of Common Foreign and Security Policy Execution, [in:] “Eastern Dimension of the European Union”, ed. by Monika Zamarlik, ISS, Kraków 2004.

2003

Pozycje książkowe::

 • R. Łoś, Wschodnia polityka kanclerza Konrada Adenauera, Łódź 2003.

Artykuły:

 • R. Łoś, Niemiecka scena polityczna po wyborach, „Dziś”, 2003, nr 1.
 • R. Łoś, Słowacja 10 lat po rozwodzie, „Dziś”, 2003, nr 3.
 • R. Łoś, Polityka rządu Gerharda Schroedera wobec krajów Europy Środkowo-wschodniej, „Materiały konferencyjne” pod red. A. Stępień-Kuczyńskiej, Łódź 2003.
 • R. Łoś, Zachodnioniemiecka propozycja zawarcia paktu o nieagresji z Polską i Czechosłowacją w  1959 r., „Dzieje Najnowsze”, 2003, nr 4.
 • R. Łoś, Czechy po Havlu, „Dziś”, 2003, nr 11.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Korzyści i koszty przystąpienia Polski do UE na odcinku Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (współautor – Andrzej Harasimowicz), [w:] „Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Raport z badań”, Warszawa 2003, s.203-216. Opublikowane też w wersji angielskiej: Costs and Benefits of Poland’s Accession to the EU in the Area of the Common Foreign and Security Policy and the European Security and Defence Policy, [in:] ”Costs and Benefits of Poland’s Membership in the European Union, Warsaw 2003.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na przyszły kształt Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, [w:] „Europejska koncepcja bezpieczeństwa”, pod red. Sebastiana Kurka, ISS, z.51, Kraków 2003.
 • R. Łoś, Jugosławia po Miloszewiczu, „Dziś”,  2003, nr 12.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Memorandum, [w:] „A Fractured Partnership? Relations between the European Union and the United States of America” Selected Committee on the European Union, Hous of Lords Session 2002-03 30th Report, HL Paper 134, London 2003, s.117-112.
 • P. Żurawski vel Grajewski, ESDP: A View from Poland, “CFSP Forum”, vol.1, no 3.
 • P. Żurawski vel Grajewski, History and Contemporary Politics of Poland (1939-2003), [w:] “Poland. History, Culture and Society. Selected Readings” pod red. Eleonory Bielawskiej-Batorowicz i Ryszarda Rasińskiego, Łódź 2003.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji i Ukrainy (zadania dla polskiej polityki zagranicznej), (współautor – Andrzej Harasimowicz) „Polska w Europie”, nr 2 (44) 2003.

2002

Artykuły:

 • R. Łoś, „Nota Stalina” z 10 marca 1952 roku  a podpisanie Układów Generalnych i Układu o EWO, „Rosja między współczesnością a  historią”, pod red. A. Głowackiego i A. Stępień-Kuczyńskiej, Łódź 2002.
 • J. Reginia – Zacharski, Natura procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej, [w:] Kulturowe, ekonomiczne i polityczne wymiary integracji europejskiej, (red. J. Gryz), Łódź, 2002.
 • R. Łoś, Wizyta kanclerza Konrada Adenauera w Moskwie (8-14 IX 1955). Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Związkiem Radzieckim a Republiką Federalną Niemiec, „Dzieje Najnowsze”, 2002, nr 4.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Stanowisko brytyjskie w kwestii tzw. pacyfikacji w Galicji Wschodniej na forum Ligi Narodów (1930-1932), [w:] „Z polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii w I połowie XX wieku. Studia i szkice” pod red. Andrzeja Macieja Brzezińskiego, Łódź 2002.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Przewidywana ewolucja misji Sił Zbrojnych RP w latach 2002-2025 i wynikające z niej zmiany w ich strukturze, [w:] „Misje, funkcje i zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP – 2025” (referaty, wystąpienia, dyskusja). Materiały z seminarium – Sztab Generalny Wojska Polskiego, Warszawa 23 maja 2002, Warszawa 2002.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Unia Europejska wobec terroryzmu – reakcje na atak z 11 września 2001 r., „Polska w Europie”, nr 2(40) 2002.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Unia Europejska – mocarstwo czy dodatek do mocarstwa?, [w:] „Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy”, Materiały z konferencji Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy- Olsztyn 2001, Olsztyn-Zalesie 21-23 czerwca 2001 r. – Instytut Nauk Politycznych i Filozoficzno-Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, pod red. Barbary Fijałkowskiej i Arkadiusza Żukowskiego, Warszawa 2002.

2001

Pozycje książkowe::

 • R. Łoś, Teoria stosunków Międzynarodowych. Wybrane zagadnienia, Łódź 2001.

Artykuły:

 • P. Żurawski vel Grajewski, Cele i metody negocjacyjne dyplomacji amerykańskiej w dziedzinie kontroli zbrojeń w latach 1925-1930, „Dzieje Najnowsze” R. XXXIII – 2001, nr 1.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Polska wobec Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obronnej, [w:] Trudny dialog. Polsko-niemiecka wspólnota interesów w zjednoczonej Europie, pod red. Krzysztofa Malinowskiego i Markusa Mildenbergera, Poznań 2001.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Polska wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej – proces decyzyjny, zdolności interwencyjne, obszary interesów UE a interesy Rzeczypospolitej, [w:] Proces integracji Polski z Unią Europejską, Materiały z konferencji naukowej Wisła, 25-27 września 2000 roku, pod red Piotra Dobrowolskiego, Mieczysława Stolarczyka i Olgi Szury, Katowice 2001.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Retos a la Seguridad en Europa Oriental: una approximación polaca, [w:] La europeización de las políticas nacionales. Politica y Sociedad, pod red. Carlos de Cueto, Granada 2001.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Stosunki UE-Ukraina – studium niepowodzenia wysiłków Kijowa na rzecz uzyskania obietnicy stowarzyszenia z Unią Europejską, [w:] Proces akcesji do Unii Europejskiej, pod red. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego, Łódź 2001.
 • P. Żurawski vel Grajewski, The Future Polish Position within the Enlarged EU’s CFSP, „New Intellectual Dialogue Between Central Europe and Japan. Politics-Economics-Diplomacy-Securiy”, A Seminar at the Diplomatic Academy of Vienna 24-25 September 2001, „Favorita Papers”, 03/2001 Diplomatische Akademie Wien.

2000

Pozycje książkowe::

 • P. Żurawski vel Grajewski, Stany Zjednoczone wobec problemu kontroli zbrojeń w dobie Komisji Przygotowawczej do Konferencji Rozbrojeniowej (1925-1930), Warszawa 2000.

Artykuły:

 • R. Łoś, Zerwanie stosunków dyplomatycznych między Jugosławią  a Republiką Federalna Niemiec /w:/ „Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu prof. dr hab. Waldemara Michowicza, pod red. A. Skrzypka, B. Rakowskiego, Łódź 2000.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Upokorzona Europa. Unia Europejska wobec konfliktów bałkańskich w latach 1991-1999, [w:] „ Świat po Kosowie”, Warszawa 2000.
 • P. Żurawski vel Grajewski, The Perspectives of Polish-Ukrainian Co-operation in the Context of the Future Poland’s Membership in the European Union, [w:] Peгіoни Східної Європи: інтеграційні очікування та конфронтаційні небезпеки. Матеріали Міжнародної наукової конференції, Чернівці, 18 – 19 вересня 2000”, Чернівці 2000.
 • P. Żurawski vel Grajewski,Czynnik wojskowy jako narzędzie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, [w:] W kręgu polityki, dyplomacji i historii XX wieku. Księga jubileuszowa Profesora Waldemara Michowicza, pod. red. Bogusława Rakowskiego i Andrzeja Skrzypka, Łódź 2000.