2015

Pozycje książkowe:

 • R. Czulda, M. Madej [red.], Newcomers no More? Contemporary NATO and the Future of the Enlargement from the Perspective of “Post-Cold War” Members, Warsaw – Brussels – Prague 2015.

2014

Pozycje książkowe:

 • R. Czulda, Iran 1925-2014. Od Pahlawich do Rouhaniego, Warszawa 2014.
 • R. Czulda, Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii w latach 1945 – 1955, Wyd. UŁ: Łódź 2014.
 • D. Stokwiszewski, Ewolucja polityki zagranicznej i obronnej Rzeczypospolitej Polskiej w ramach euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa w latach 1999-2013, Warszawa 2014.

2013

Pozycje książkowe:

 • R. Łoś, Konflikty w Sudanie, Warszawa 2013.
 • R. Czulda, R. Łoś [red.], NATO Towards The Challenges of a Contemporary World, Warszawa-Łódź 2013.
 • R. Czulda, R. Łoś, J. Regina-Zacharski [red.], NATO wobec wyzwań współczesnego świata, Warszawa-Łódź 2013.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Pride goeth before a fall. Deliberations on the nature of the demise of Unions, Warszawa 2013.

Artykuły:

 • R. Czulda, Polish Energy Security Policy – A New Approach Is Needed, „Energy Security: Operational Highlights”, NATO Energy Security Centre of Excellence, 3/2013, s. 10-15.
 • R. Czulda, Rosja-NATO: w stronę partnerstwa czy nowej zimnej wojny?, [w:] M. Pietrasiak [red.], Ze studiów nad polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej, Piotrków Trybunalski 2013, s. 69 – 90.
 • R. Czulda, Wielka Brytania wobec militaryzacji Niemiec (1945 – 1950), „Przegląd Historyczno – Wojskowy”, rok XIV (LXV) nr 2 (244) 2013, s. 89 – 112.
 • R. Czulda, Wyzwanie dla NATO: postępujący rozłam potencjałów, [w:] R. Czulda, R. Łoś, J. Reginia-Zacharski [red.], NATO wobec wyzwań współczesnego świata, Warszawa-Łódź 2013, s. 345-352.
 • R. Czulda, The Widening Gap – Europe is Still a Military Pygmy, [w:] R. Czulda, R. Łoś [red.], NATO Towards the Challenges of a Contemporary World, Warsaw-Lodz 2013, s. 29-36.
 • R. Czulda, Russia – NATO: Towards a Partnership or a New Cold War?, [w:] R. Czulda, R. Łoś, NATO Towards the Challenges of a Contemporary World, Warsaw-Lodz 2013, s. 165-182.
 • J. Reginia-Zacharski, Teraźniejszość i przyszłość NATO. Kohezja Sojuszu Północnoatlantyckiego w świetle elementów teorii aliansowości, [w:] R. Czulda, R. Łoś, J. Reginia-Zacharski [red.], NATO wobec wyzwań współczesnego świata, Warszawa-Łódź 2013, s. 379-390.
 • J. Reginia-Zacharski, The Present and Future of NATO: Cohesion of the North Atlantic Treaty, Organization in the Light of the Alliance Theory, [in:] R. Czulda, R. Łoś, [red.], NATO Towards the Challenges of a Contemporary World, Warsaw-Lodz 2013.
 • J. Reginia-Zacharski, Wstęp, [w:] I. Penier [red.], „Żelazne damy” Trzeciego Świata. Pokojowa nagroda Nobla 2011, Łódź 2013.
 • J. Reginia-Zacharski, Strategia bezpieczeństwa narodowego: podejście zintegrowane, [w:] J. Gryz [red.], Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Polski, Warszawa 2013, s. 62-84.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Żurawski vel Grajewski, Militarny wymiar Strategii bezpieczeństwa narodowego Polski z 2007 roku i program profesjonalizacji sił zbrojnych z 2008 roku a NATO, [w:] R. Czulda, R. Łoś, J. Reginia-Zacharski [red.], NATO wobec wyzwań współczesnego świata, Warszawa-Łódź 2013, s. 111-128.
 • P. Żurawski vel Grajewski, The Military Aspect of the National Security Strategy of the Republic of Poland of 2007 and the Programme of Professionalization of the Polish Armed Forces of 2008 in the Context of NATO, [w:] R. Czulda, R. Łoś [red.], NATO Towards the Challenges of a Contemporary World, Warsaw-Lodz 2013, s. 101-120.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Ewolucja Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansów strefy euro – agonia czy przesilenie?, [w:] J. Kloczkowski, O. Krutílk, A. Wołek [red.], Kryzys Unii Europejskiej. Polska i czeska perspektywa, Kraków 2013, s.46-120
 • P. Żurawski vel Grajewski, Pozycja Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej w świetle odrzucenia przez Zjednoczone Królestwo paktu fiskalnego, „Nowa Politologia”, 3 stycznia 2013.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Czy i jak Unia Europejska patrzy na Wschód? Polityka Unii Europejskiej wobec obszaru postsowieckiego a interesy Polski, „Analizy Natolińskie”, 6(64) 2013.
 • P. Żurawski vel Grajewski, The Current State of Competence between the EU and Member States in Foreign Policy (Common Foreign and Security Policy, Common Security and Defence Policy, and broad issues arising from EU external Action, “Consultation outcome, Foreign policy report: review of the balance of competences”, 22 July 2013 (Ekspertyza).

2012

Pozycje książkowe:

 • P. Żurawski vel Grajewski, Duch pyszny poprzedza upadek. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii, OMP Kraków: Kraków 2012, ss. 208.
 • R. Łoś, J. Reginia – Zacharski [red.], Sąsiedztwo i pogranicze. Między konfliktem a współpracą [Tom 1], Wyd. UŁ: Łódź 2012.
 • J. Reginia – Zacharski, Rwanda. Wojna i ludobójstwo, PWN: Warszawa 2012, s. 251.

Artykuły:

 • P. Żurawski vel Grajewski, Wpływ kryzysu w strefie euro na Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa oraz Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Ocena przydatności instrumentarium unijnego z punktu widzenia jego użyteczności jako narzędzia polskiej polityki zagranicznej, „Analizy Natolińskie”, nr 5(57) 2002.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Russia and the EU’s Neighbouring Policy Template, [w:] K. Bachmann, E. Stadtmüller [red.], The EU’s Shifting Borders Theoretical Approaches and Policy Implications in the New Neighbourhood, London – New York 2012, s. 149 – 165.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Konsekwencje katastrofy smoleńskiej dla pozycji międzynarodowej Polski, [w:] J.F. Staniłko [red.], Katastrofa. Bilans dwóch lat, Warszawa 2012, s. 121 – 140.
 • J. Reginia – Zacharski, „Wojny hybrydowe” – nowe ujęcie starego problemu, Zeszyty Naukowe „Zbliżenia Cywilizacyjne”, Tom VIII (2012), s. 249 – 274.
 • J. Reginia – Zacharski, Doktryny operacji pokojowych Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji w latach 90-tych XX wieku, Zeszyty Naukowe WSH, Tom VI (2002), s. 190 – 214.
 • R. Czulda, Spory terytorialne Kataru z Bahrajnem, [w:] R. Łoś, J. Reginia – Zacharski [red.], Sąsiedztwo i pogranicze. Między konfliktem a współpracą [Tom 1], Wyd. UŁ: Łódź 2012.
 • R. Czulda, Brytyjska doktryna odstraszania nuklearnego 1945 – 1955, „Kwartalnik Bellona”, 4/2012, s. 20 – 31.
 • R. Czulda, Polityka a strategia bezpieczeństwa. Ujęcie teoretyczne, „Kwartalnik Bellona”, 1/2012, s. 57 – 61.
 • R. Łoś, Soft power w niemieckiej polityce zagranicznej, „Athenaeum”, 35/2012, s. 156 – 169.
 • R. Łoś, Republika Czeska a zjednoczone Niemcy: wzajemne stosunki (1993 – 2004), „Polityka i Społeczeństwo”, 9/2012, s. 213 – 222.
 • R. Łoś, The Czech Republic and the United Germany – Bilateral Relations (1993 – 2004), „Studies in Politics and Society”, 9/2012, s. 223 – 242.
 • R. Czulda, Irackie siły zbrojne – szanse i wyzwania, [w:] R. Bania, K. Zdulski, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w rejonie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku, Ibidem: Łódź 2012, s. 129 – 144.

2011

Artykuły:

 • J. Reginia – Zacharski, Konflikty zbrojne a rozumienie dylematu bezpieczeństwa,  „Kwartalnik Bellona”, 3/2011 (666), 2011, s. 35-53.
 • J. Reginia – Zacharski, „Dylemat (nie) bezpieczeństwa” we współczesnych konfliktach zbrojnych, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, t. 43 nr 1-2 2011, s. 121-138.
 • J. Gryz, The modern security paradigm, „Wojskowa Akademia Techniczna”, nr 1/2011, 2011, s.  71-90.
 • J. Gryz , Adaptacja NATO do środowiska bezpieczeństwa, „Kwartalnik Bellona”, nr 1/2011 (664), 2011, s. 7-21.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Strategia Federacji Rosyjskiej wobec państw basenu Morza Bałtyckiego, „Analizy Natolińskie”, 4 (52), 2011, s. 62.
 • P. Żurawski vel Grajewski, Russia and the EU’s Neighbouring Policy Template, [w:] The EU’s Shifting Borders Theoretical Approaches and Policy Implications in the New Neighbourhood,ed by Klaus Bachmann, Elzbieta Stadtmuller, 2011.
 • R. Łoś , K. Żarna, Hitler – Henlein – Karmasin. Mniejszość niemiecka na Słowacji w polityce III Rzeszy (1933-1939), Przemyśl 2009, Przemyska  Biblioteka Publiczna, ss. 184, „Dzieje Najnowsze” 2011, nr 2, Wydawnictwo DiG.
 • J. Reginia-Zacharski, Wpływ doświadczeń z Bośni i Hercegowiny w latach 1992-1995 na model i jakość dowodzenia w operacjach pokojowych ONZ drugiej generacji, [w:] Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy, red. P. Chmielewski, S. Szczesio, Łódź 2011, 85-110.
 • R. Łoś, Niemcy wobec konfliktu w Bośni i Hercegowinie. Próba stabilizacji, [w:] Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy, red. P. Chmielewski, S. Szczesio, Łódź 2011, s. 159-174.