Prof. UŁ dr hab. Jacek Reginia-Zacharski

id-zacharski

Obszary badawcze:

 • Współczesne konflikty zbrojne i systemy zarządzania antykryzysowego

 • Organizacje międzynarodowe w polityce współczesnej

 • Geopolityka i geostrategia w relacjach globalnych i międzyregionalnych

 • Dzieje państwowości ukraińskiej w XX i XXI wieku

Wykształcenie:

 • 1987 – 1993, studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskanie dyplomu magisterskiego w dziedzinie historii. Tytuł rozprawy: „Rozbrojeniowy plan J. R. MacDonalda z 16 marca 1933 roku”.

 • 1995 – 2000, studia doktoranckie w Uniwersytecie Łódzkim. Obrona pracy doktorskiej pt. „Sprawa ukraińska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1917-1923”. Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii stosunków międzynarodowych.

Praca zawodowa:

 • od 2001, Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych UŁ (adiunkt)

 • 2005 – 2010, PWSZ we Włocławku (wykładowca)

 • 2001- 2005, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (wykładowca)

 • 1996 – 1999, Prywatne LO J. I J. Misiaków w Łodzi (nauczyciel historii i WOS)

 • 1994 – 2000, Stacjonarne Studia Doktoranckie – Uniwersytet Łódzki

 • 1993 – 1994, IX i XIII LO w Łodzi (nauczyciel historii i WOS)

Zajmowane stanowiska:

 • 2006 – 2008, Kierownik Studiów Niestacjonarnych na WSMiP UŁ

 • 2004 – 2007, Wydziałowy Pełnomocnik do spraw Przysposobienia Obronnego

 • 2002 – 2005, Kierownik Studiów Wieczorowych na specjalności nauki polityczne na WSMiP UŁ

 • 2001 – 2003, prodziekan kierunku Politologia w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Wybrane publikacje:

Monografie

 • Wojna w świecie współczesnym. Uczestnicy – cele – modele – teorie, Łódź 2014, ss. 427.
 • Zatrzymać bestię w klatce. Brytyjska taktyka na Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1932-1933), Włocławek 2009, ss. 131.
 • Rwanda. Wojna i ludobójstwo, PWN: Warszawa 2012, s. 251.

 • Sprawa ukraińska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1917-1923, Toruń 2004, ss. 398;

Inne

 • R. Czulda, R. Łoś, J. Regina-Zacharski [red.], NATO wobec wyzwań współczesnego świata, Warszawa-Łódź 2013.

 • R. Łoś, J. Reginia – Zacharski [red.], Sąsiedztwo i pogranicze. Między konfliktem a współpracą [Tom 1], Wyd. UŁ: Łódź 2012.

 • R. Łoś, J. Reginia – Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

 • Organizacje międzynarodowe. Wybór tekstów źródłowych, Włocławek 2008. [Razem z H. Horbaczewskim].

 • Liga Narodów i Organizacja Narodów Zjednoczonych, [w:] LN, ONZ, NATO, UE, KBWE/OBWE, organizacje pozarządowe – skrypt dla studentów UŁ, (red.: P. Żurawski vel Grajewski), Łódź 2004, s. 7- 124;

 • „Legenda” – podręcznik multimedialny do historii Piastów (dwa CD), (Wydawnictwo „Krokus”), Łódź 1999

 • „Poprzez zamieć” – podręcznik multimedialny do historii Piastów (dwa CD), (Wydawnictwo „Krokus”), Łódź 1999

Artykuły:

 • Teraźniejszość i przyszłość NATO. Kohezja Sojuszu Północnoatlantyckiego w świetle elementów teorii aliansowości, [w:] R. Czulda, R. Łoś, J. Reginia-Zacharski [red.], NATO wobec wyzwań współczesnego świata, Warszawa-Łódź 2013, s. 379-390.

 • The Present and Future of NATO: Cohesion of the North Atlantic Treaty, Organization in the Light of the Alliance Theory, [in:] R. Czulda, R. Łoś, [red.], NATO Towards the Challenges of a Contemporary World, Warsaw-Lodz 2013.

 • Wstęp, [w:] I. Penier [red.], „Żelazne damy” Trzeciego Świata. Pokojowa nagroda Nobla 2011, Łódź 2013.

 • Strategia bezpieczeństwa narodowego: podejście zintegrowane, [w:] J. Gryz [red.], Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Polski, Warszawa 2013, s. 62-84.

 • „Wojny hybrydowe” – nowe ujęcie starego problemu, Zeszyty Naukowe „Zbliżenia Cywilizacyjne”, Tom VIII (2012), s. 249 – 274.

 • Doktryny operacji pokojowych Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji w latach 90-tych XX wieku, Zeszyty Naukowe WSH, Tom VI (2002), s. 190 – 214.

 • Konflikty zbrojne a rozumienie dylematu bezpieczeństwa, „Kwartalnik Bellona”, 3/2011 (666), 2011, s. 35-53.

 • „Dylemat (nie) bezpieczeństwa” we współczesnych konfliktach zbrojnych, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, t. 43 nr 1-2 2011, s. 121-138.

 • Wpływ doświadczeń z Bośni i Hercegowiny w latach 1992-1995 na model i jakość dowodzenia w operacjach pokojowych ONZ drugiej generacji, [w:] Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy, red. P. Chmielewski, S. Szczesio, Łódź 2011, 85-110.
 • Kwestia państwowości ukraińskiej w polityce Wielkiej Brytanii na przełomie lat 1917 – 1918, [w:], W. Michowicz, R. Łoś, P. Żurawski vel Grajewski [red.], Ze studiów nad brytyjską polityką zagraniczną XX wieku, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2009.

 • Region Europy Środkowej w geopolitycznych koncepcjach 20-lecia międzywojennego. Wnioski dla integracji europejskiej, [w:] Regiony Europy – materiały z konferencji Regiony Europy, Łódź 2008.

 • Brytyjska pomoc dla Armii Ochotniczej w 1919 roku a kwestia niepodległości Ukrainy, [w:] Pokolenia spełnionego obowiązku. Studia z dziejów Polski i Polaków w kraju i na obczyźnie w XX wieku, dedykowane Profesorowi Józefowi Garlickiemu, Gorzów Wlkp. 2004, s. 215-262;

 • Wielka Brytania wobec sojuszu polsko-ukraińskiego i wojny polsko-bolszewickiej (styczeń 1920-marzec 1921), [w:] Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Piotrowi Stefanowi Wandyczowi, Gorzów Wlkp. 2004, s. 297-334;

 • Natura procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej, [w:] Kulturowe, ekonomiczne i polityczne wymiary integracji europejskiej, (red. J. Gryz), Łódź, 2002, s. 98-109;

 • Kwestia uznania przez Zjednoczone Królestwo państwowości ukraińskiej w latach 1917/1918; [w:] Wielka Brytania wobec politycznych problemów świata w XX wieku, Łódź bdw.

Prowadzone zajęcia (wybrane):

 • „Pęknięty Globus” – Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec wyzwań współczesności

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe

 • Geopolityka i geostrategia

 • Konflikty zbrojne na terenie byłego ZSRR

 • Organizacje międzynarodowe

 • Organizacje międzynarodowe

 • Organizacje w stosunkach międzynarodowych

 • Seminarium licencjackie „Problematyka współczesnych konfliktów zbrojnych”

 • Seminarium magisterskie „Strategia w stosunkach międzynarodowych”

 • Teoria stosunków międzynarodowych

 • Uwarunkowania ukraińskiej polityki zagranicznej

 • Współczesne koncepcje geopolityczne i systemy równowagi sił

 • Współczesne konflikty zbrojne