centrum-michowicza

Misja

Głównym zadaniem Centrum Badań nad Pokojem jest prowadzenie interdyscyplinarnych prac o charakterze naukowo-badawczym, analitycznym, szkoleniowym oraz dydaktycznym.

Ambicją Centrum jest, aby efekty wielopłaszczyznowych badań, obok walorów czysto naukowych, miały również faktyczną i widoczną wartość praktyczną, umożliwiającą ich implementację do konkretnych sektorów działalności decydentów, w tym politycznych.

Centrum jest otwarte na współpracę z organizacjami pozarządowymi, innymi jednostkami badawczymi oraz społecznymi służącymi bezpieczeństwu i stabilizacji. Badania będą realizowane przez naukowców oraz ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych, politologii, spraw wojskowych, ekonomii, socjologii, nauk o wychowaniu oraz prawa międzynarodowego.

Do najważniejszych obszarów badań zaliczyć należy:

 • znaczenie pokoju w teoriach i doktrynach społeczno-politycznych;
 • bezpieczeństwo regionalne i globalne;
 • konflikty zbrojne i sposoby przeciwdziałania nim;
 • budowanie zaufania a zbrojenia: przeobrażenia w strukturach armii i nowe rodzaje broni;
 • nowe wyzwania dla strategii budowania ładu międzynarodowego.

Centrum jest kontynuacją dzieła podjętego przez Profesora Waldemara Michowicza, a zaniechanego z powodu Jego choroby i śmierci. Obecnie dzieło to jest kontynuowane przez Jego uczniów i współpracowników. W Polsce zakres działania Centrum ma charakter unikatowy.

Kierunki działalności organizacyjno-naukowej

 • Prowadzenie interdyscyplinarnych badań z udziałem pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz zapraszanych do współpracy przedstawicieli innych ośrodków akademickich – zarówno polskich jak i zagranicznych;
 • Opracowywanie publikacji naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych o szerokim stopniu ich dystrybucji, w tym za pośrednictwem platform internetowych, własnej strony internetowej i mediów społecznościowych;
 • Docelowo przygotowywanie publikacji periodycznej, podsumowującej kolejne etapy badań;
 • Opracowanie założeń metodologicznych dla projektów badawczych;
 • Organizacja konferencji naukowych, paneli dyskusyjnych, wykładów eksperckich, odczytów oraz innych form promocji wiedzy dla zainteresowanego audytorium – nie tylko ekspertów i studentów, ale również dziennikarzy, pracowników administracji publicznej oraz uczniów;
 • Prowadzenie działalności dydaktycznej, w tym seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów oraz studiów specjalistycznych z zakresu tematyki dotyczącego pokoju regionalnego i globalnego;
 • Dokumentowanie, analizowanie i udzielanie politycznych rekomendacji odnoszących się do polityki bezpieczeństwa (dotyczącej bezpośrednio Polski w jej położeniu regionalnym, europejskim i globalnym).

Współpraca

Centrum zamierza współpracować z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi na różnych poziomach – stricte naukowym, popularno-naukowym i publicystycznym. Kontakt z urzędami państwowymi powinien pozwolić oddziaływać na proces decyzyjny w poruszanej tematyce. Szeroki zakres współpracy, zarówno pod względem geograficznym oraz dyscyplinarnym, umożliwia wzbogacanie własnych badań poprzez kontakty z innymi naukowcami jak i daje dodatkowe kanały dystrybucji własnych dokonań, możliwość kreowania publicznego dyskursu w danych obszarach.

Partnerzy w kraju

 • Akademia Obrony Narodowej
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Poznański
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 • Instytut Studiów Politycznych PAN
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof; Zakład Edukacji Obronnej)
 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych; Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii Wydziału Nauk o Wychowaniu; Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego)

Partnerzy zagraniczni

 • SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute)
 • PRIO (Peace Research Institute Oslo)
 • American Corner (Polska)
 • Matej Bel University – Banska Bystrzyca (Słowacja)
 • Institut für Fridensforschung und Sicherheitspolitik (Uniwersytet w Hamburgu)
 • Berghof Forschungszentrum (Berlin)
 • Carl Fridrich von Weizsäcker – Zentrum fur Naturwissenschaft und Friedensforschung (Uniwersytet Hamburg)
 • Zentrum für Friedensforschung und Friedenspädagogik (Uniwersytet Klagenfurt)
 • Die Hessische Stiftung Friedens und Konfliktforschung (Uniwersytet Frankfurt/Menem)
 • Peres Center for Peace (Izrael)
 • Internationale Clausewitz Zentrum ( Hamburg)
 • Univerzita Masaryka (Brno, Czechy)
 • Institut für Theologie und Frieden (Hamburg)
 • The International Institute for Strategic Studies ( Londyn)

KONKURS PROFESORA WALDEMARA MICHOWICZA NA  NAJLEPSZĄ  ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ O TEMATYCE POLITOLOGICZNEJ

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Centrum Badań nad Pokojem im. Profesora Waldemara Michowicza Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę  doktorską.

W konkursie mogą uczestniczyć rozprawy dotyczące politologii, stosunków międzynarodowych, dyplomacji oraz badań nad pokojem i bezpieczeństwem, na podstawie których ich autorzy uzyskali stopień naukowy doktora nauk społecznych lub humanistycznych w 2016 roku.

Kapituła

 • Przewodniczący – Prof. Radosław Bania,  Dziekan WSMiP UŁ
 • Wiceprzewodniczący – Prof. Robert Łoś

Członkowie:

 • Prof. Tadeusz Dubicki – Akademia im Jana Długosza w Częstochowie
 • Dyr. Jacek Jurczakowski – Dyrektor PAN O/ Łódź
 • Prof. Teresa Łoś – Nowak – Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. Wojciech Materski – ISP PAN
 • Prof. Longin Pastusiak
 • Prof. Marek Pietraś – UMCS Lublin
 • Prof. Małgorzata Pietrasiak – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Eugeniusz Ponczek – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Bogusław Rakowski – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Jacek Reginia – Zacharski – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Andrzej Sepkowski – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Stanisław Sierpowski –  UAM Poznań
 • Prof. Alicja Stępień –Kuczyńska – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Mieczysław Stolarczyk – Uniwersytet Śląski
 • Prof. Janusz Symonides
 • Prof. Tadeusz Wallas – UAM Poznań
 • Prof. Sebastian Wojciechowski – UAM Poznań
 • Prof. Ryszard Zięba – Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Lubomir Zyblikiewicz – Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski – Uniwersytet Łódzki

Sekretarz Kapituły – Sekretarz Centrum Badań nad Pokojem im. Profesora Waldemara Michowicza

Dokumenty:

Wyniki:

 • 2017, Krystian Spodaryk, „Interwencje wojskowe w Rogu Afryki po 2006 roku na przykładzie wojny domowej w Somalii”. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 8 grudnia 2017 o godzinie 16 w Auli im. Profesora W. Michowicza.

Kwalifikacje:

Miło nam poinformować, że w wyniku wstępnego postępowania, w 2018 roku zakwalifikowano do dalszych etapów postępowania w Konkursie im. Profesora Michowicza następujące rozprawy doktorskie:

 • dr A. Nyzio, „Transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989 – 1993” (promotor dr hab. A. Gruszczak, Prof. UJ)
 • dr T. Matras „Polityka sportowa Niemiec w kontekście regulacji Unii Europejskiej po 1990 r.” (promotor dr hab. T. Lebioda, prof. UWr)
 • dr P. Olechowska, „Społeczna konstrukcja problemu niepodległości Czeczeni” (promotor Prof.dr hab. M. Pietraś, UMCS)
 • dr K. Pietrasik, „Uchodźcy czeczeńscy w Polsce w latach 1994 – 2000)” (promotor dr hab. R. Machnikowski, prof. UŁ)
 • dr W. Łysek, „Zagadnienia narodowości w polityce wschodniej piłsudczyków: uwarunkowania – ewolucje – spadkobiercy” (promotor Prof. dr hab. G. Mazur, UJ)
 • dr P. Motyl, „Multilateralne i bilateralne traktaty rozbrojeniowe w latach 2008 – 2012” (promotor prof. dr hab. M. Klimecki, UMK).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi we wrześniu 2018 roku.